บริการตรวจเช็คและบำรุงรักษา 

(Check-up and Maintenance Service)

เป็นหนึ่งในวิธีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือ ก่อนที่จะมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย นั่นคือการ “เปลี่ยน” หรือ “บำรุงรักษา” เพื่อ “ป้องกัน” ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ให้เครื่องมือแพทย์ความ และอุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด

เช็คกระแสไฟฟ้ารั่วไหล

(Safety againsts leaking current)

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  IEC 62353

ตรวจสอบลักษณะเครื่อง

(Machine appearance inspection)

เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ตรวจเช็คระบบควบคุม

( Control system)

ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากอาการขัดข้องของอุปกรณ์

ตรวจเช็คระบบความเย็น

(Cooling System)

ป้องกันเครื่องสะสมความร้อนที่มากไป 

ตรวจเช็คระบบการทำงานของฟังก์ชั่น

(Working functionalities)

เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน

ขั้นตอนงานบริการตรวจสอบและบำรุงรักษา

 1. ตรวจสอบเครื่องตามเงื่อนไขในสัญญาหรือตามข้อตกลง เพื่อการจัดทำแผนงาน
   

 2. นัดหมายวันเวลากับลูกค้าพร้อมเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์รวมถึงเอกสารในการตรวจสอบ
   

 3. เข้าตรวจสอบตามวันและเวลาที่นัดหมายกับลูกค้า พร้อมแจ้งผลการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบของบริษัท
   

 4. กรณีตรวจสอบแล้วพบปัญหาและจำเป็นต้องนำเครื่องหรืออุปกรณ์ของลูกค้ากลับไปแก้ไขที่บริษัท จะดำเนินการตามขั้นตอนของงานซ่อม
   

 5. แจ้งลูกค้าให้รับทราบถึงปัญหาที่พบและสาเหตุที่ต้องนำเครื่องหรืออุปกรณ์กลับบริษัทเพื่อทำการตรวจเช็คก่อนนำกลับบริษัท และเข้าสู่กระบวนการซ่อมบำรุงต่อไป

 • SUPRAMAX EMT
   

 • SUPRA EMT

 • PICO    4DX 
   

 • AURORA   X2
   

 • COOLSHAPING
   

 • DIOLIGHT
   

 • PROSCAN
   

 • PPROLIGHT

0