top of page
วิชาวิศวกรรม

รวมรีวิวบริการ

ตรวจเช็คระบบเครื่อง Vital Injector

Meso Gun

PM

สถานะงานซ่อม : 

เทคโนโลยี  : 

เช็คเรื่องระบบแรงดูด ระบบสัมผัสหน้าจอ ระบบความคุมสั่งงานต่างๆ เช็คการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ทำความสะอาดเครื่อง และตัวกรอง